המלצת מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א

בס"ד כ"ח מנ"א תשע"ט

הארגון "נחזיק חזק" מוסרים נפשם להחזיק
משפחות אלמנות ויתומים שלא יתמוטטו ח"ו
ועושים גדולות ונצורות
המסייע להם יזכה בעזה"י מדה כנגד מדה
שלא ישמע שוד ושבר בגבולו בשנה הבעל"ט

חיים קניבסקי