המלצת הרב שמעון גלאי שליט"א

אין לתאר את גודל הזכות של המפעל הגדול "נחזיק חזק"
שמטרתו לעמוד לימין האלמנות בכל עת ובכל שעה
וכפי ששמעתי זה ממש מחייה את נפש האלמנות שישי להם את ההרגשה שהם שהם לא לבד.
וכל עזרה שהם נותנים ועומדים לימינם זו זכות והמצווה הגדולה הזאת תעמוד לכל התומכים והמסיעים שיתברכו בכל מילי דמיטב וירוו בעז"ה נאת מכל יוצ"ח והשם יתברך ימלא כל משאלות לבם לטובה

בהערכה רבה
לכל התומכים והמסיעים
שמעון גלאי